ائمه شیعه

حضرت ابراهیم(ع) امتحانهایی را پشت سر گذاشت تا به مقام امامت رسید، آیا امامان شیعه نیز چنین آزمون‌هایی را پشت سر گذاشتند؟

پرسش در قرآن به حضرت ابراهیم(ع) گفته می‌شود «انی جاعلک لناس اماما» و چنین تفسیر می‌شود که ایشان پس از پشت سر گذاشتن آزمایش‌های فراوان به این مقام نائل آمده ...