۲

نسبت حماسه اربعین با نظام سازی اسلامی

تحلیل سیاسی با موضوع " نسبت حماسه عظیم اربعین با نظام سازی اسلامی بر مبنای بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی"