ماه رمضان

این روش امیدوار بودن به رحمت خدا نیست!

      این امید نیست، بلکه ایمنی از مکر الهی است. اگر خداوند می ‌خواست که اینطور باشد، انبیاء را به رسالت مبعوث نمی ‌کرد و ۱۱۴ کتاب آسمانی ...