IMG_8048

بازدید دانش آموزان مدارس از حوزه علمیه

در اولین اردوی نیمروزی ،دانش آموزان مدرسه متوسطه شریفی  به همراه ناظم و مربی پرورشی خود شرکت کردند.