درالقرآن

آیه اول حفظ موضوعی قرآن

در راستای حفظ موضوعی آیات قرآن کریم، موضوعاتی که فی الجمله بنظر ما رسیده اند را درادامه برای مخاطبین عزیز ارائه خواهیم کرد.         اولین موضوع عبارت است از  انسان حامل امانت الهی که از سوره مبارکه سوره مبارکه احزاب- آیه 72 انتخاب شده است.