۴۵۶

آیا دعای ندبه دارای سند است؟

پرسش آیا دعای ندبه دارای سند است؟ پاسخ اجمالی دعای ندبه، دست کم در دو کتاب معتبر و مرتبط با ادعیه وجود دارد، اما در آنها - با آن‌که از ...