۲۲۷۹۱۹۵

ویژگی سراسر درخشان حضرت عباس را بشناسید

در روز چهارم شعبان سال 26 هجرى چشمه ی جوشان ادب و فروتنی و کمال و شجاعت در مدینه چشم به جهان گشود . حضرت ابوالفضل العباس نخستین فرزند از ...