حوزه علمیه امام محمد باقر(ع)

آیا توصیه شده است که افراد باایمان، نصف اموال خود را صدقه بدهند؟

پرسش آیا حدیثى وجود دارد که بگوید مؤمن نصف دارایى‌ خود را صدقه دهد؟ پاسخ اجمالی در مورد مقدار مالی که به عنوان صدقه داده می‌شود، و این‌که صدقه چند ...