فاقد تصویر شاخص

برنامه های تابستانی مدرسه امام محمد باقر(ع)

از سوی معاون پژوهشی تشریح شد
۳۹

دوره تابستانه-حوزه الغدیر نراق

دوره تابستانه طلاب حوزه علمیه امام محمد باقر(علیه السلام) در تیر ماه سال 98 برگزار شد. بخش اول این دوره در حوزه امام محمد باقر(علیه السلام) و بخش دوم در حوزه علمیه الغدیر نراق برگزار شد.