امام صادق

آیا امام صادق(ع)، مشروعیت خاندان ابوسفیان یا انتقال آن به مروانیان را تأیید کرد؟

پرسش : آیا امام صادق(ع)، مشروعیت خاندان ابوسفیان یا انتقال آن به مروانیان را تأیید کرد؟   پاسخ : در سخن امام صادق(ع) خطاب به منصور دوانیقی آمده است: «پادشاهی، ...