حوزه علمیه امام محمد باقر(ع)

آیا در زمان اهل بیت(ع) نیز دانشی به نام اصول فقه وجود داشته است؟

پرسش آیا زمان اهل‌بیت(ع) علم اصول وجود داشته است؟   پاسخ اجمالی گرچه دانشی که صریحاً به نام «دانش اصول فقه» نامیده شود، در آن زمان وجود نداشته است، اما  ...