۱۲۳۵۶۱_۱۲

فضيلت ماه شعبان از نگاه استاد انصاريان

 شعبان ماه بسيار شريفي است، و به حضرت سيد انبيا(ص) منتسب مي‌باشد، و آن حضرت همة اين ماه را روزه مي‌گرفت، و روزه آن را به ماه رمضان متّصل مي‌نمود،‌ ...