فاقد تصویر شاخص

جلسه دوم محرم سال ۱۳۹۸

آیت الله اخوان در روز دوم دهه دوم محرم سال ۱۳۹۸ در مسجد مدرسه علمیه امام محد باقر (ع) به سخنرانی پرداختند که مشروح این جلسه تقدیم می گردد.
فاقد تصویر شاخص

جلسه اول محرم سال۱۳۹۸

آیت الله اخوان در روز اول دهه دوم محرم سال 1398 در مسجد مدرسه علمیه امام محد باقر (ع) به سخنرانی پرداختند که مشروح این جلسه تقدیم می گردد.