آیت الله مویدی

درس اخلاق آیت الله مویدی

درس اخلاق آیت الله مویدی از شاگردان آیت الله پهلوانی در روز دوم اردوی علمی فرهنگی قم برگزار شد.