امام صادق(ع)

آیا امام صادق (ع) مؤسس مذهب شیعه است؟ و لقب رئیس مذهب برای آن حضرت صحیح است؟

  پرسش   آیا امام صادق (ع) مؤسس مذهب شیعه است؟ و لقب رئیس مذهب برای آن حضرت صحیح است؟ پاسخ اجمالی پیدایش شیعه از زمان پیامبر اسلام (ص) بوده ...