امام صادق(ع)

آیا واقعاً امام صادق چهار هزار شاگرد پرورش داد؟

پرسش آیا واقعاً امام صادق چهار هزار شاگرد پرورش داد؟ این تعداد با توجه به محدودیت‌های حکومتی و شهری مدینه، قابل پذیرش است؟ پاسخ اجمالی آنچه در نقل‌ها آمده آن ...