استاد طبسی
پنجمین جلسه کلاس استاد طبسی برگزار شد

جلسه پنجم کلاس فقه اللغه-استاد طبسی

پنجمین جلسه کلاس فوق برنامه فقه اللغت  برگزار شد.   ادبیات   فقه
photo_۲۰۱۸-۰۱-۰۷_۰۸-۴۵-۳۰ (۲)

اولین جلسه کلاس فقه اللغه برگزار شد

کلاس ادبیات کلاس فقه