استاد طبسی

جلسه چهارم کلاس فقه اللغه-استاد طبسی

فقه ادبیات      
استاد طبسی
سومین جلسه کلاس استاد طبسی برگزار شد

جلسه سوم کلاس فقه اللغه-استاد طبسی

سومین جلسه کلاس فقه اللغت در تاریخ 10 اسفند 96 برگزار شد. ادبیات   فقه