۱۸۵۱۸۳۱۰۵۸۵۱۵۸۱۲۶۶۸۲۴۴۱۴۲۲۳۰۱۹۱۴۸۱۱۵۱۶۱۲۶۱۲۸
محراب بندگی؛

نکات اخلاقی از آیة اللّه‌ میرزا جواد تبریزی قدس‌سره

سم‌اللّه الرحمن الرحیم لذت طلبگی از همه لذت‌ها بالاتر است. طلبه باید همت داشته باشد و خواب را رها کرده و در نیمه شب، خود را به معبود وصل کند ...