امیرالمونین
مدیریت در اقتصاد علوی

فاکتورهای اقتصادی حکومت امام علی (ع)

    بدون شک هدف عالی هر نظام اقتصادی و دین‌مداری که بهره ای از ارکان اخلاقی دارد، رساندن آحاد جامعه به رفاه عمومی است. نظام اقتصادی علوی نیز از ...