یاد خدت

آثار یاد خداوند متعال

انسان هايی که خدا برایشان مطرح نیست، هر روز به نوعی با نفس خود مشکل دارند. انسان در سن جوانی، دچار مشکل شهوت است. اندکی بعد مسأله مال اندوزی و ...