آیت الله صدیقی
پای درس استاد

درس اخلاق آیت الله صدیقی

درس اخلاق آیت الله کاظم صدیقی برگزار شد.