قول لغوی
شرح اصطلاحات اصول فقه؛

آشنایی با اصطلاح اصولی حجیت «قول لغوی»

حجیت قول لغوی به صحّت استناد به قول اهل لغت در استنباط حکم شرعی اطلاق می‌شود. حجیت قول لغوی، عبارت است از صحت تمسک به قول اهل لغت در آن ...