درالقرآن

آیه دوم حفظ موضوعی قرآن

در راستای حفظ موضوعی آیات قرآن کریم، موضوعاتی که فی الجمله بنظر ما رسیده اند را درادامه برای مخاطبین عزیز ارائه خواهیم کرد.         اولین موضوع عبارت است از معنای ایمان که از سوره مبارکه سوره مبارکه حجرات- آیه 14 انتخاب شده است.
درالقرآن

آیه اول حفظ موضوعی قرآن

در راستای حفظ موضوعی آیات قرآن کریم، موضوعاتی که فی الجمله بنظر ما رسیده اند را درادامه برای مخاطبین عزیز ارائه خواهیم کرد.         اولین موضوع عبارت است از  انسان حامل امانت الهی که از سوره مبارکه سوره مبارکه احزاب- آیه 72 انتخاب شده است.
درالقرآن

ضرورت حفظ موضوعی قرآن کریم

  همانطور که میدانید مادردوره ی سلطنت رسانه ها قرار گرفته ایم. رسانه هایی که مخاطبین مارا فرار و بیش تر به دنبال نکات کوتاه و پرجاذبه سوق میدهند. اگرچه ...