استاد طبسی
پنجمین جلسه کلاس استاد طبسی برگزار شد

جلسه پنجم کلاس فقه اللغه-استاد طبسی

پنجمین جلسه کلاس فوق برنامه فقه اللغت  برگزار شد.   ادبیات   فقه
استاد طبسی

جلسه چهارم کلاس فقه اللغه-استاد طبسی

فقه ادبیات      
استاد طبسی
سومین جلسه کلاس استاد طبسی برگزار شد

جلسه سوم کلاس فقه اللغه-استاد طبسی

سومین جلسه کلاس فقه اللغت در تاریخ 10 اسفند 96 برگزار شد. ادبیات   فقه
photo_۲۰۱۸-۰۱-۰۷_۰۸-۴۵-۳۰ (۲)

جلسه دوم کلاس فقه اللغه_استاد طبسی

کلاس ادبیات کلاس فقه
1 2