امام خمینی

وقتی امام خمینی(ره) دست به اسلحه شدند

امام یک کلت گرفتند و بعد از نشانه روی، دقیقا زدند به هدف! بچه ها دهانشان باز مانده بود و مبهوت نگاه می کردند.    شهید محمدرضا حمامی به تاریخ ...
امام خمینی (ره)

مقایسه شیوه مبارزاتی امام خمینی (ره) با سایر رهبران دنیا

مایک والاس گزارشگر تلویزیون آمریکا در ملاقات با امام خمینی (ره) می گوید:"امام خمینی (ره)را از همه ی رهبران دیگر دنیا متمایز می کرد و ما دیدیم که او به ...
امام خمینی (ره)

قامت امام در کلمه

درباره شخصیت و زندگی امام خمینی (ره) کتاب های زیادی نوشته شده است. ایشان خود صاحب قلم بودند و کتاب های زیادی به یادگار گذاشته اند. در این مطلب، 10 ...