اعتقادات

پنج چالش در اعتقادات

  عده ای می گویند دین فردی است و انسان باید در داخل خانه نماز بخواند و روزه بگیرد و احیای این امور دینی در خارج خانه نباید باشد که ...
اعتقادات

آیا شما هم گاهی به اعتقادات خود شک می کنید؟ بخوانید!!

برای تقویت باورهای دینی شیعی، باید از جهت علمی این باورها را مستدل کرده و ساحت اعتقادات را از مسائل خرافاتی مبرا ساخته و برای کلیه شبهات عقیدتی احتمالی پاسخ ...